Karielazet nagole ßuattih i mahettih ruadua pelvahanke. Luve, kuin ennen kaèvatettih pelvaßta. Oligo kebie ruado?

Pusk

 

Kuin kaèvatettih pelvaßta

Pellon aßtoiduoh külvetäh pelvahan. Külväjällä vakka ießßä, eistüü i külväü: jogo harpaukßella luou näpin siemendä. Vihmazista pelvaß vihahtau, lähtöü kaèvamah. Noußßou harvazeh soruheiniä - pidäü ne kiòkie.

Heiñaigah pelvaß zavodiu kukkie. Kukkiu pelvaß ßomah: heliezillä sinizillä kukkazilla. Kukkazet huomnekßella on äijäldi avaudunnuot päiväzeh päin. Illalla kukinnan heikendäü, kukkazet üökßi tukkuuvutah. Kukinnan jälgeh rubieu piähüt àülküllä mänemäh. Kuni on vihanda pelvaß, àülkü on valgie. Rubieu pelvaß ßualistumah, àülkü rubieu rußkuomah, kuidu kovenemah.

£ualista pelvaßta pidäü ruveta derimäh. Ei pie derie üksin kuiduzin - pidäu hauruolla täüèin kobrin. Pivozet pidäü kindiezeh ßiduo i ßeizattua kuuìahazin kuivamah. Jogo kuuìahazeh panet kümmenen pivosòa.

Pelvaßkuuìahazet vejät hebozella guomnoh, ßidä ahat riihen pardeizilla. Lämmität riihen. Panet pivot järelläh guomnoh, kolotit hiät pualikalla. Kolotittuoh riivinlaudah riivittih. Pelvahan siemenet tuuleßßa vißßattih, ßeìgiet siemenet puurnuh kuattih.

Kolotituot pelvahat logah levitettih. Lovalla piettih, kuni ei ßuorie. Kuin kergiet levittiä vägövih kaßtieloih da lämbimih ßiälöih, ßilloin väliämme ßuorieu.

Lovaßta pelvahat noßßetah, kuboloih ßivotah, poiœ vejetäh. Èen jälgeh pelvahat loukulla loukutetah. Loukutannan jälgeh pelvaß pehmenöü, rubieu päisär eruomah. Vidiemellä vivotah, jiäü vain harjata. Tüöt edizeh harjatah raudaharjilla. Raudaharjan jälgeh tüößtä eruou ruohin. Ruohtimeßta kezrätäh ruohinlangua da kuvotah väràie. Raudaharjan jälgeh tüöt harjatah ßuvaßharjah. £uvaßharjaßßa tüößtä eruou paiàeß. Paiàekßeßta kezrättih rondulangua, kuvottih piiààuo da koßtou. £iidä luajittih hattarua da loèieda käzipaikkua püühkiessä käzie.

£uvaßharjan jälgeh pivozista ßivotah pelvaßkiärüö. Kiäröt vadvotah da luajitah kuoèelipiädä kezrättäväkßi varoin.

Kirjutti G. N. Makarov vuodena. 1957 P. F. Smorodovalda küläßßä Puasinkoissa. (Kniigua müöò Obrazci kareìskoi reài.)

Vaßtua küèümükßih:

Kuin ennen külvettih pelvaßta?
Konèa pelvaß zavodiu kukkie?
Mütüttä pelvaßta ruvetah derimäh?
Miksi pivot ßeizatetah kuuìahazih?
Midä ruattih pelvahanke guomnoßßa i riiheßßä?
Miksi pelvahat levitettih logah?
Mih varoin pelvaßta loukulla loukutettih i vidiemellä vivottih?
Müttüzillä harjoilla harjattih tüöt?
Midä kezrättih ruohtimeßta i paiàekßeßta?
Midä kuvottih ruohinlangaßta i rondulangaßta?

 

 
To back To top of theme To home Exit