Luve ßanonda. £ano, pruaznuijahgo prestoìnoida pruaznikkua tiän küläßßä.

Pusk

 

Iììan pruazniekka Prudovalla

Muissan, kuin lapßena ßuaàin oman külän pruazniekkua. Meilä pruaznuidih Iììua. Vanhemmat ßaneldih, ßto kalmazin luona ennen ßeizo puuhine Iììa-prorokan kirikkö, kumbane palo. £illä paikalla kaèvettih nuoret koivuzet. Kirikößtä jiädih vain kivet, kumbazet nävütäh muaßta.

Jogo taloßßa varußtuaàettih pruazniekkah, ken kuin mahto. Emännät uberittih pertin, a lapßet autettih muamoloilla. Mie toko pezin sinàon i pordahat, deriin golikalla àuurunke, ßto lauvvat oldaiœ valgiet. I piha pidi uberie. Ennen pruazniekkua pandih olutta i suluo, huomnekßeßta paissettih piiruada. Iììua vaßßen lämmitettih külün i kaikki pereh pezieài.

Linnaßta pruazniekakßi tuldih rodñat, tuodih gostinàua. Rahvaßta küläßßä lizäüdü. Meilä lapßilla oli veßßelä hüpellä linnalazinke àikkozinke da vellüzinke. Pruazniekkapiänä kaikin pandih piällä parahat vuattiet i jallaàit. Kun nouèet kenen taloh, niin annetah piiruada i suluo. Vanhemmat juodih olutta i viinua.

Illalla keräüvüttih küläh rahvaß kaikeßta ümbärükßeßtä. Omahizet vaßtuaàettih stolan tagana. Vierahan ristikanèan niinèe issutettih stolah, ßüötettih i juotettih. Vanhemmat rahvaß ennen ßüondiä rissittih ßilmät i kummarreldih Jumalua.

Müöhemmä illalla zavodieài guìanja. Muissan, kuin müö àikkozenke istuma ikkunan luona i kaààoma pihalla. Tämä talo oli ßuurella uuliàalla. Dorogua müöò ßinne tänne käveldih pruazniekalla tulluot rahvaß. Tütöt i brihat käveldih eriœ, vain kaàaheldih toine toizeh. Kolmeßßa koh külällä ßoitettih ßoitulla. Müöhembäzeh kuulu, kuin ruvettih laulamah i kargajamah. Lieni hämärä i oèuttuaàettih enèimmäzet puarazet. Meilä veœma tahotti lähtie pihalla, a vanhemmat ei laßkiettu.

Konèa pimeni, ßilloin ruvettih toruamah brihat. Prudovozet torattih Zaruuààozinke i Ozrußkozinke. Tora kuulu enämmäldi da enämmäldi, jo hüpeldih kangiloinke. £iidä nouzi ukonjürü, rubei räisüttämäh tulda, vihmumah. Tora hilleni. A toissapiänä vanhemmat paistih, millä loppieài èe tora. Vielä jatku pruazniekka, tuaß issuttih stolaßßa, vain guìanja jo ei ollun èen ßuurehune, kuin enèimmäzenä piänä. Iììaßta meilä lapßilla jo ei voinun käüvvä jovella. Vanhemmat ßanottih, ßto vezi jo lieni vilu.

Näin Prudovalla pruaznuidih Iììua vielä vuodena 1960 - 1964.

Ìudmila Gromova

Vaßtua küèümükßih:

KummaϘa pruazniekkua pruaznuidih Prudovalla?
Midä jäi Iììa-prorokan kirikößtä palon jälgeh?
Kuin varußtuaàettih küläläzet rahvaß pruazniekkah?
Mistä tuli goœòua pruazniekakßi?
Kuin mäni guìanja illalla?
Millä loppieài guìanja?
Mintän Iììan jälgeh lapßie ei laßkiettu jovella?

ar-tolk.gif (1462 bytes)Rubiemma pagizemah

Pusk

Kundele pagina endizeh pruazniekkah näh. £ano, kuin pandih olutta i kuin pruaznuidih ennen Prudovalla.
(Kirjutti P.Virtaranta v. 1977 Prudovalla)

 

Luve ßananpolvi.

Pusk Iììan proidihuoh kazakalla on vilu vezi juodava i pitkä üö muattava.

 

 
To back To top of theme To home Exit